Kontaktujte nás:  hello@affial.com  |  +421 915 207 827

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky spolupráce a provizního systému on-line serveru umístěného na internetové adrese www.affial.com

Poskytovatelem provizního systému je:

Firma: eMarkest, s.r.o.

Sídlo: Domažlická 1232/3

IČ: 24272973

DIČ: CZ-24272973

Tel.: 773 094 205

E-mail: hello@affial.com (alternativní e-mail : chodelka@gmail.com)

(dále jen jako „Poskytovatel“)

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran:


a) vzniklé v souvislosti s dohodou o spolupráci uzavřenou mezi Partnerem a Poskytovatelem;


b) vzniklé v souvislosti s účastí v provizním systému Poskytovatele.


1.2. Registrací do provizního systému vyslovují Partner i Poskytovatel svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a zároveň se obě strany zavazují řídit se těmito obchodními podmínkami.


1.3. V otázkách těmito obchodními podmínkami neupravených se vztahy mezi Partnerem a Poskytovatelem řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.


1.4. Provizní systém je provozován prostřednictvím aplikace Post Affiliate Network, kterou poskytuje společnost Quality Unit, s.r.o., Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava, Slovakia, OIN: 35908301.

 

2. Vymezení pojmů


2.1. Dohoda o spolupráci je jakákoliv dohoda uzavřená dle těchto obchodních podmínek mezi Poskytovatelem a Partnerem, a jejímž účelem je propagace zboží, služeb nebo činnosti Poskytovatele (event. třetí osoby na základě smlouvy uzavřené s Poskytovatelem).


Konkrétní rozsah propagace, výši provize včetně informace o zatížení provize DPH a případně další podrobnosti zveřejní Poskytovatel na svém webovém rozhraní. Dohoda o spolupráci je uzavírána elektronicky a není poskytována v písemné podobě. Dohoda je uzavřena tím, že Partner stisknutím potvrzovacího tlačítka v provizním systému přijme podmínky spolupráce navrhované Poskytovatelem. Dohoda o spolupráci není příkazní smlouvou ani smlouvou o obchodním zastoupením.


2.2. Kampaň určuje rozsah marketingové a jiné činnosti, který Poskytovatel blíže definuje v provizním systému a nabízí jej Partnerovi k propagaci. Kampaní se zejména rozumí to, které zboží, služby či webové stránky Poskytovatele (event. třetí osoby na základě smlouvy uzavřené s Poskytovatelem) mají být prostřednictvím provizního systému propagovány. Podrobné podmínky kampaně nebo skupiny kampaní jsou popsány v dohodě o spolupráci.


2.3. Konverze je akce Návštěvníka, která je cílem kampaně. Konverzí se rozumí zejména dokončení nákupu zboží či objednávky služeb Poskytovatele (event. třetí osoby na základě smlouvy uzavřené s Poskytovatelem). Z návštěvníka se konverzí stává zákazník Poskytovatele (event. třetí osoby na základě smlouvy uzavřené s Poskytovatelem).


2.4. Metody propagace jsou marketingové a jiné obdobné činnosti Partnera, kterými Partner propaguje zboží či služby Poskytovatele (event. třetí osoby na základě smlouvy uzavřené s Poskytovatelem). Metodami propagace se rozumí zejména:


a)  umístění reklamního obsahu (zejm. bannerů) na webových stránkách Partnera;


b)  uvedení reference na zboží či služby Poskytovatele (event. třetí osoby na základě smlouvy uzavřené s Poskytovatelem) prostřednictvím blogů, diskuzních fór nebo článků (za předpokladu, že pravidla blogů či diskuzních fór tuto činnost umožňují);


c)  rozeslání e-mailů informujících o zboží či službách Poskytovatele (event. třetí osoby na základě smlouvy uzavřené s Poskytovatelem) osobám, které s touto formou marketingu vyjádřily náležitý souhlas v souladu s právními předpisy;


d)  odkaz na zboží či služby Poskytovatele prostřednictvím sociálních sítí;


e)  PPC kampaně.


2.5. Návštěvníkem je osoba, která navštíví webové stránky Poskytovatele (event. třetí osoby na základě smlouvy uzavřené s Poskytovatelem) na základě činnosti vyvíjené Partnerem v rámci povolených metod propagace.


2.6. Partnerem je fyzická osoba nebo právnická osoba, která se na základě registrace účastní provizního systému Poskytovatele.


2.7. Provizním odkazem se rozumí unikátní odkaz přidělený Partnerovi v rámci provizního systému. Partner má nárok na provizi pouze v případě, že byl jeho provizní odkaz využit při uskutečnění schválené konverze.


2.8. Provizním účtem je účet Partnera vedený Poskytovatelem v internetové aplikaci Post Affiliate Network v rámci administrace provizního systému, ke kterému má Partner on-line přístup. Na účtu jsou evidovány údaje týkající se zejména počtu Návštěvníků, objednávek a jejich stavu.


2.9. Schválená konverze je taková konverze, při které ze strany zákazníka dojde k řádnému a plnému uhrazení ceny zboží či služby a neodstoupí-li zákazník od smlouvy.


2.10. Webové stránky Poskytovatele jsou stránky Poskytovatele na kterých probehne konverze (tzv. e-shop, event. stránky třetí osoby na základě smlouvy uzavřené s Poskytovatelem).


2.11. Zákazníkem je osoba, která na webových stránkách Poskytovatele (event. třetí osoby na základě smlouvy uzavřené s Poskytovatelem) závazně objedná zboží či službu či jiné plnění.

 

3. Účast v provizním systému 


3.1. Účast v provizním systému vzniká registrací Partnera v provizním systému.


3.2. V rámci provizního systému Partner propaguje služby či zboží Poskytovatele (event. třetí osoby na základě smlouvy uzavřené s Poskytovatelem) na základě dohody o spolupráci pomocí metod propagace.


3.3. Partner plně odpovídá za veškeré škody, které způsobí svým jednáním v rozporu s těmito podmínkami a/nebo právním řádem České republiky Poskytovateli, jiným uživatelům webových stránek Poskytovatele nebo třetím osobám.


3.4. Partner odpovídá Poskytovateli za správnost a úplnost údajů uvedených při registraci. V případě změn v uvedených údajích je Partner povinen o této skutečnosti bezodkladně Poskytovatele informovat. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé Partnerovi z důvodu neoznámení změn v údajích.

4. Práva a povinnosti Partnera 


4.1. Partner je povinen dbát na to, aby svou činností nepoškozoval či neohrožoval dobré jméno a pověst Poskytovatele či jím nabízeného zboží a služeb. Partner se zavazuje uvádět všechny údaje pravdivě a úplně.


4.2. Partner nesmí propagovat zboží či služby Poskytovatele (event. třetí osoby na základě smlouvy uzavřené s Poskytovatelem) na webových stránkách, jejichž obsah může jakýmkoliv způsobem porušovat právní předpisy České republiky nebo dobré mravy. Zejména se jedná o webové stránky s pornografickým obsahem a nelegálním obsahem a o webové stránky, jejichž prostřednictvím dochází k porušování práv duševního vlastnictví či propagování těchto činností.


4.3. Partner či rodinní příslušníci Partnera nebo osoby jednající ve shodě s Partnerem nesmí objednat zboží či služby Poskytovatele přes vlastní provizní odkaz Partnera. Pokud tak učiní, zaniká nárok Partnera na provizi z takto získaných konverzí. Pokud uvedeným jednáním vznikla Poskytovateli škoda, je Partner povinen mu tuto škodu v plné výši nahradit.


4.4. Partner je povinen chránit své přístupové údaje ke svému proviznímu účtu před zneužitím třetí osobou. Poskytovatel neodpovídá za škodu, která Partnerovi takovým zneužitím vznikne.


4.5. Partner je oprávněn využít k propagaci Poskytovatele (event. třetí osoby na základě smlouvy uzavřené s Poskytovatelem) všech textových a obrazových materiálů, které jsou výsledkem tvůrčí činnosti Poskytovatele nebo ke kterým má Poskytovatel platnou licenci, a které jsou Partnerovi za tímto účelem Poskytovatelem poskytnuty nebo zpřístupněny v provizním systému. Bez předchozího souhlasu Poskytovatele není Partner oprávněn použít poskytnuté materiály jinak než pro účely kampaně.


4.6. Partner je povinen zajistit, aby v rámci jím zvolených metod propagace nedocházelo prostřednictvím programů, skriptů, znovunačítáním reklamních bannerů či jinými způsoby k nekalému zvyšování počtu zobrazení reklamních ploch Poskytovatele.


4.7. Partner se zavazuje, že nebude propagovat Poskytovatele (event. třetí osobu na základě smlouvy uzavřené s Poskytovatelem) rozesíláním zpráv (e-mailem, SMS, na diskuzních fórech), které jsou kvalifikovány jako SPAM. Pokud bude Poskytovatelem zjištěna taková aktivita Partnera, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od dohody o spolupráci a uzavřít provizní účet Partnera. Partnerovi zároveň v takovém případě zaniká nárok na provize, které mu dosud nebyly vyplaceny.


4.8. Bannery, texty a další obsah umístěný v rozhraní aplikace Post Affiliate Network a provizního systému, včetně programového vybavení webového rozhraní a provizního systému, je chráněn autorským právem Poskytovatele nebo společnosti Quality Unit, s.r.o., a může být chráněn dalšími právy třetích osob. Obsah nesmí být Partnerem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Poskytovatele nebo jiného držitele autorských práv. Právo použít chráněný materiál v souladu s článkem 4.5 těchto podmínek není tímto ustanovením dotčeno.


4.9. Každá kampaň má individuální podmínky a omezení, které jsou uvedené v popisu kampaně. Partner sa zavazuje tyto podmínky dodržovat.

5. Práva a povinnosti Poskytovatele 


5.1. Poskytovatel se zavazuje v rámci schvalování provizí pravidelně schvalovat konverze Partnera. O schválení konverze bude Partner informován prostřednictvím svého provizního účtu.


5.2. Pro získávání informací o konverzích jsou využívány soubory cookie v počítačích zákazníků. Platnost souborů cookie uvádí Poskytovatel v rozhraní aplikace. Partner bere na vědomí a Poskytovatel neodpovídá za to, že v případě, že zákazník volbou ve webovém prohlížeči nebo jinak využívání souborů cookie zakáže, nelze přiřadit konverzi k proviznímu odkazu Partnera, a že za takovou konverzi nenáleží Partnerovi provize.


5.3. Poskytovatel neodpovídá za případnou škodu způsobenou propagací programů zapojených v provizním systému.


5.4. Poskytovatel se zavazuje vyplatit Partnerovi za jím uskutečněné schválené konverze provizi dle článku 6 těchto obchodních podmínek.


5.5. Poskytovatel je oprávněn vyžádat si ke schválení propagační e-maily a další texty, které Partner chce v kampani použít.


5.6. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv měnit či doplňovat znění těchto obchodních podmínek. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Změnu obchodních podmínek je Poskytovatel povinen Partnerovi oznámit prostřednictvím kontaktního e-mailu, který Partner zadal při registraci. Nové znění obchodních podmínek bude vůči Partnerovi účinné od jeho oznámení.

6. Provize


6.1. Výše provize je uvedena v provizním systém u každé kampaně zvlášť.


6.2. Provize budou Poskytovatelem schvalovány vždy bezodkladně po uplynutí lhůty, po kterou právní předpisy nebo obchodní podmínky Poskytovatele umožňují spotřebiteli odstoupit od smlouvy. Schvalování konverzí probíhá manuálně. O schválení provize bude Partner informován prostřednictvím svého provizního účtu.


6.3. Provize budou schváleny u těch konverzí, kde došlo k řádnému a plnému uhrazení zboží či služby propagované v kampani.


6.4. Za zrušené či stornované objednávky nebo při odstoupení zákazníka od smlouvy nevzniká Partnerovi nárok na provizi.

7. Výplata provize


7.1. Partner má nárok na výplatu provize, pokud součet schválených provizí v jeho provizním účtu je vyšší než částka 20 €.


7.2. Pokud zůstatek provize na provizním účtu Partnera překročí částku uvedenou výše, má Partner možnost požádat o výplatu provize prostřednictvím svého provizního účtu. Na základě žádosti Partnera bude Partnerovi zaslán report, ve kterém bude uvedena výsledná částka, kterou může Partner fakturovat. Pokud Partner nemůže vystavit fakturu, bude mu jeho provize vyplacena na základě výplatního formuláře pro fyzické osoby.


7.3. Provize bude Partnerovi uhrazena na základě daňového dokladu (faktury), který Partner vyhotoví a pošle Poskytovateli elektronicky na email hello@affial.com. V případě fyzických osob je třeba vyplnit poskytnutý formulář a podepsaný poslat na adresu Poskytovatele.


7.4. Splatnost faktury vystavené Partnerem nesmí být méně než 14 dní od jejího doručení Poskytovateli. Je-li na faktuře uvedena kratší doba splatnosti, je faktura splatná 14 dnů od doručení.


7.5. Výše celkové provize požadované Partnerem k vyplacení musí odpovídat údajům uvedeným na provizním účtu ke dni, ke kterému její vyplacení Partner požaduje. Poskytovatel je oprávněn žádost Partnera a správnost uvedených údajů přezkoumat. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí oznámí Poskytovatel Partnerovi svá zjištění, přičemž se strany zavazují poskytnout si součinnost potřebnou k vyřešení této záležitosti. Po dobu řešení takové záležitosti se staví lhůty stanovené k vyplacení provizí.


7.6. Vyplácení provizí probíhá výhradně bankovním převodem v EUR (eurech) na bankovní účet Partnera vedený v bance na území České republiky nebo Slovenska, přičemž Partner je povinen sdělit Poskytovateli veškeré údaje potřebné pro uskutečnění platby (zejména číslo účtu). Provize nebudou vypláceny v hotovosti, zahraničním bankovním převodem (s výjimkou převodu na území Slovenska ), složenkou ani jiným způsobem, nebude-li mezi Partnerem a Poskytovatelem sjednáno jinak.

8. Námitky Partnera


8.1. Partner má v případě pochybností zejména o správnosti evidence zprostředkovaných konverzí nebo schválených provizí možnost uplatnit u Poskytovatele své námitky. V takovém případě je Partner povinen předložit všechny dostupné údaje a záznamy, které s námitkami souvisejí.


8.2. Partner má právo uplatnit své námitky do 30 dnů ode dne vzniku skutečnosti, která je důvodem námitky. Na pozdější námitky není Poskytovatel povinen reagovat.


8.3. Námitky musí být Partnerem zaslány Poskytovateli v písemné formě, kterou se rozumí také e-mailová zpráva zaslaná na 

kontaktní e-mail Poskytovatele. Za řádně uplatněnou námitku se považuje pouze taková námitka, která je Poskytovateli řádně doručena, je čitelná a obsahuje všechny informace a podklady, které jsou potřebné k úplnému posouzení námitky Poskytovatelem.


8.4. Posouzení a rozhodnutí o podaných námitkách je plně v kompetenci Poskytovatele. Námitky jsou Poskytovatelem vyřizovány zpravidla ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení Poskytovateli. Rozhodnutí Poskytovatele je poté oznámeno Partnerovi.

9. Doba trvání dohody o spolupráci a její zánik


9.1. Dohoda o spolupráci je uzavřena na dobu specifikovanou v podmínkách kampaně, případně na dobu neurčitou.


9.2. K zániku dohody o spolupráci může dojít:


a)  Dohodou mezi Poskytovatelem a Partnerem.

b)  Výpovědí Poskytovatele nebo Partnera. Výpověď musí být učiněna v písemné formě nebo e-mailem a doručena druhé smluvní straně, a to i bez udání důvodů. Dohoda o spolupráci zaniká dnem doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.

c)  Odstoupením od dohody o spolupráci ze strany Poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn od dohody odstoupit, jestliže bude prokázáno, že Partner postupuje v rozporu s těmito obchodními podmínkami, právními předpisy nebo dobrými mravy. Oznámení o odstoupení musí být učiněno v písemné formě nebo e-mailem a doručeno Partnerovi s uvedením důvodu odstoupení. Dohoda o spolupráci poté zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení Partnerovi. Odstoupením od dohody o spolupráci ze strany Poskytovatele zaniká Partnerovi nárok na dosud nevyplacené provize. V případě, že porušením těchto obchodních podmínek nebo právních předpisů vznikla Poskytovateli škoda, je Partner povinen ji nahradit v plné výši (výše škody se nesnižuje o nevyplacené provize).


9.3. Zánik dohody o spolupráci nemá vliv na případné nároky na náhradu škody.


9.4. V případě zániku dohody o spolupráci na základě dohody nebo výpovědi je Partner oprávněn vyžádat si vyplacení provizí u Poskytovatele, na které mu ke dni zániku dohody o spolupráci vznikl nárok. Provize budou Partnerovi vyplaceny nejpozději do 14 dnů ode dne doručení faktury.

10. Ochrana osobních údajů


Informace o zásadách ochrany osobních údajů naleznete na stránce Ochrana osobních údajů. Prosíme, pozorně si tyto zásady přečtěte.


Obchodní podmínky v tomto znění jsou platné od 01.12.2018.

"Affial.com spojuje e-shopy se zkušenými affiliate partnery a blogery, kteří se za provizi z prodeje postarají o zvýšení povědomí o značce a zvýšení zisků. Je to efektivní a férové pro obě strany."  

Registrace zdarma + 8 € vstupní bonus!

2018 © eMarkest, s.r.o. - Všechna práva vyhrazena.